Môn Toán Lớp 6: tìm 2 số tự nhiên a,b biết a+b = 20 và bcnh(a,b)= 15. GIẢI NHANH NHA

Môn Toán Lớp 6: tìm 2 số tự nhiên a,b biết a+b = 20 và bcnh(a,b)= 15. GIẢI NHANH NHA

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: tìm 2 số tự nhiên a,b biết a+b = 20 và bcnh(a,b)= 15. GIẢI NHANH NHA”

 1.                 Bài làm:
  Gọi ƯCLN(a;b)=d=>a=d.m; b=d.n; (m;n)=1
  =>a+b=d(m+n)=>d∈Ư(a+b)=>d∈Ư(20)
  Vì BCN N(a,b)=15=>15 \vdots d=>d∈Ư(15)
  =>d∈ƯC(15;20)
  Ta có: 15=3.5
  20=2^2 . 5
  =>ƯCLN(15;20)=5
  =>d={1;5}
  Nếu d=1=>a.b=1.15=15=3.5
  – Khi đó: a+b=3+5=8-> (Loại)
   Hay a+b=1+15=16-> (Loại)
  Nếu d=5=>a.b=5.15=75=1.75
  – Khi đó: a+b= 5+15=20-> (Thỏa mãn)
  Hay a+b=1+75=76-> (Loại)
  Vậy 2 số a;b cần tìm là: a=5;b=15.

  Trả lời

Viết một bình luận