Môn Toán Lớp 6: tìm 3 số nguyên a,b,c biết a + b = 11 ; b + c = 3 ; a + c = 2

Môn Toán Lớp 6: tìm 3 số nguyên a,b,c biết a + b = 11 ; b + c = 3 ; a + c = 2

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: tìm 3 số nguyên a,b,c biết a + b = 11 ; b + c = 3 ; a + c = 2”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có :
  (a+b) + (b+c) + (a+c) = 11 +3+2  
    => 2a + 2b + 2c = 16   
    => 2(a+b+c)= 16   
    => a + b + c = 8   
    => c= (a+b+c) – (a+b) = 8 – 11 = -3  
    => – 3 + b = 3 => b = 6  
    => -3 + a = 2 => a = 5   
  Vậy   a=5;b=6;c=-3   

  Trả lời

Viết một bình luận