Môn Toán Lớp 6: Tìm BCNN của: a) 20 và 46 b) 25 và 75 c) 60; 100 và 140

Môn Toán Lớp 6: Tìm BCNN của:
a) 20 và 46 b) 25 và 75 c) 60; 100 và 140

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Tìm BCNN của: a) 20 và 46 b) 25 và 75 c) 60; 100 và 140”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, ta có
  20 = 2^2 . 5
  46 = 2 . 23
  BCN N ( 20 , 46 ) = 2^2 . 5 . 23 = 460
  b, ta có
  25 = 5^2
  75 = 3 . 5^2
  BCN N ( 25, 75 ) = 3 . 5^2 = 75
  hoặc
  75 chia hết cho 25
  => BCN N ( 25 , 75 ) = 75
  c, ta có
  60 = 2^2 . 3 . 5
  100 = 2^2 . 5^2
  140 = 2^2 . 5 . 7
  BCN N ( 60 , 100 , 140 ) = 2^2 . 3 . 5^2 . 7 = 2100
   

  Trả lời
 2. a) Phân tích ra thừa số nguyên tố:
  20=2².5
  46=2.23
  =>BCNN(20;46)=2².5.23=460
  Vậy BCNN(20;46) là 460.
  b) Phân tích ra thừa số nguyên tố:
  25=5²
  75=3.5²
  =>BCNN(25;75)=3.5²=75
  Vậy BCNN(25;75) là 75.
  c) Phân tích ra thừa số nguyên tố:
  60=2².3.5
  100=2².5²
  140 =2².5.7
  =>BCNN(60;100;140)=2².3.5².7=2100
  Vậy BCNN(60;100;140) là 2100.

  Trả lời

Viết một bình luận