Môn Toán Lớp 6: tìm BCNN và UCLN của a)36 và 78; b)155 và 321 ;c)400 và 105;d)79 và 23

Môn Toán Lớp 6: tìm BCNN và UCLN của a)36 và 78; b)155 và 321 ;c)400 và 105;d)79 và 23

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: tìm BCNN và UCLN của a)36 và 78; b)155 và 321 ;c)400 và 105;d)79 và 23”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Ta có
  36 = 2^2 . 3^2
  78 = 2 . 3 . 13
  ⇒ Ư CLN(36 ; 78) = 2 . 3 = 6
  ⇒ BCNNNN(36 ; 78) = 2^2 . 3^2 . 13 = 468
  b) Ta có
  155 = 5 . 31
  321 = 3 . 107
  ⇒ Ư CLN(155 ; 321) = 1
  ⇒ BCNNNN(155 ; 321) = 3 . 5 . 31 . 107 = 49755
  c) Ta có
  105 = 3 . 5 . 7
  400 = 2^4 . 5^2
  ⇒ Ư CLN(105 ; 400) = 5
  ⇒ BCNNNN(105 ; 400) = 2^4 . 3 . 5^2 . 7 = 8400
  d) Vì 23 và 79 là hai số nguyên tố cùng nhau 
  ⇒ Ư CLN(23 ; 79) = 1
  ⇒ BCNN(23 ; 79) = 23 . 79 = 1817

  Trả lời

Viết một bình luận