Môn Toán Lớp 6: Tìm x biết 4x+3 chia hết cho 3x+4

Môn Toán Lớp 6: Tìm x biết 4x+3 chia hết cho 3x+4

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Tìm x biết 4x+3 chia hết cho 3x+4”

Viết một bình luận