Môn Toán Lớp 6: tìm các số tự nhiên m,n biết (m-2).(n+3)=34

Môn Toán Lớp 6: tìm các số tự nhiên m,n biết (m-2).(n+3)=34

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: tìm các số tự nhiên m,n biết (m-2).(n+3)=34”

 1. Ta có: (m  – 2)(n + 3) = 34
  => 34 \vdots n + 3
  => n + 3 \in Ư(34)
  => n + 3 \in {1,2,17,34}
  Ta có bảng sau:
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{n + 3}&\text{1}&\text{2}&\text{17}&\text{34}\\\hline \text{m – 2}&\text{34}&\text{17}&\text{2}&\text{1}\\\hline \text{n}&\text{-2}&\text{-1}&\text{14}&\text{31}\\\hline \text{m}&\text{36}&\text{19}&\text{4}&\text{3}\\\hline \text{Kết luận}&\text{loại}&\text{loại}&\text{chọn}&\text{chọn}\\\hline\end{array}
  Vậy (m,n) \in {(4,14); (3,31)}
  $#duong612009$

  Trả lời

Viết một bình luận