Môn Toán Lớp 6: Tìm điều kiện của số nguyên x để: a) ( -10 ) . x > 0 b) ( -12 ) ( x – 1) < 0

Môn Toán Lớp 6: Tìm điều kiện của số nguyên x để:
a) ( -10 ) . x > 0
b) ( -12 ) ( x – 1) < 0

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Tìm điều kiện của số nguyên x để: a) ( -10 ) . x > 0 b) ( -12 ) ( x – 1) < 0”

Viết một bình luận