Môn Toán Lớp 6: Tìm số nguyên tố n biết n , n + 26 , n + 34 đều là số nguyên tố Các cao nhân giúp tui tui dốt toán lắm

Môn Toán Lớp 6: Tìm số nguyên tố n biết
n , n + 26 , n + 34 đều là số nguyên tố
Các cao nhân giúp tui tui dốt toán lắm

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Tìm số nguyên tố n biết n , n + 26 , n + 34 đều là số nguyên tố Các cao nhân giúp tui tui dốt toán lắm”

 1. Giải đáp: $n=3$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì $n$ là số nguyên tố nên ta xét các trường hợp sau.
  Trường hợp $1: n=2$
  $\to n+26=28$ không là số nguyên tố
  $\to n=2$ loại
  Trường hợp $2: n=3$
  $\to n+26=3+26=29$ là số nguyên tố
        $n+34=3+34=37$ là số nguyên tố
  $\to n=3$ chọn
  Trường hợp $3: n>3$
  $\to n$ chia $3$ dư $1$ hoặc $2$ do $n$ là số nguyên tố
  $\to n+26$ chia hết cho $3$ hoặc $n+34$ chia hết cho $3$
  Mà $n+26>3, n+34>3$
  $\to n+26$ là hợp số hoặc $n+34$ là hợp số
  $\to n>3$ loại

  Trả lời

Viết một bình luận