Môn Toán Lớp 6: tìm số nguyên tố p để các số 8p^2-1 và 8p^2+1 là số nguyên tố

Môn Toán Lớp 6: tìm số nguyên tố p để các số 8p^2-1 và 8p^2+1 là số nguyên tố

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: tìm số nguyên tố p để các số 8p^2-1 và 8p^2+1 là số nguyên tố”

Viết một bình luận