Môn Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên n biết : a) (n+15) chia hết cho (n-6) b) (n-8) chia hết cho (n-2)

Môn Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên n biết :
a) (n+15) chia hết cho (n-6)
b) (n-8) chia hết cho (n-2)

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên n biết : a) (n+15) chia hết cho (n-6) b) (n-8) chia hết cho (n-2)”

 1. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  n + 15 $\vdots$ n – 6
  n – 6 + 21 $\vdots$ n – 6
  21 $\vdots$  n- 6
  n- 6 $\in$ { -21; -7; -3; -1; 1; 3; 7; 21}
  n  $\in$ { -15; -1; 3; 5; 7; 9; 13; 27}
  b)
  n-8$\vdots$n-6
  n-2+2+8$\vdots$n-2
  n-2+10$\vdots$n-2
  ->n-2$\vdots$n-2
  10$\vdots$n-2
  n-2$\in$ Ư(10)
  n-2 $\in$ Ư(10)={-10;-5;-2;-1;12;5;10}
  n-2 $\in$ {-8;-3;0;1;3;4;7;12}
   

  Trả lời
 2. a,Ta có:
  n+15\vdotsn-6
  =>n-6+21\vdotsn-6
  Vì n-6\vdotsn-6
  =>21\vdotsn-6
  =>n-6 in Ư(21)={+-1;3;+-7;+-21}
  Ta có bảng sau:
  $\begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{}n-6&\text{}1&\text{}-1&\text{}3&\text{}-3&\text{}7&\text{}-7&\text{}21&\text{}-21\\\hline \text{}n&\text{}7&\text{}5&\text{}9&\text{}3&\text{}13&\text{}-1&\text{}27&\text{}-15\\\hline\end{array}$
  Mà n inNN
  =>n in{7;5;9;3;13;27}
  $\\$
  b,Ta có:
  n-8\vdotsn-2
  =>n-2-6\vdotsn-2
  Vì n-2\vdotsn-2
  =>6\vdotsn-2
  =>n-2 in Ư(6)={+-1;+-2;+-3;+-6}
  Ta có bảng sau:
  $\begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{}n-2&\text{}1&\text{}-1&\text{}2&\text{}-2&\text{}3&\text{}-3&\text{}6&\text{}-6\\\hline \text{}n&\text{}3&\text{}1&\text{}4&\text{}0&\text{}5&\text{}-1&\text{}8&\text{}-4\\\hline\end{array}$
  Mà n inNN
  =>n in{3;1;4;0;5;8}

  Trả lời

Viết một bình luận