Môn Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên n để ( 3n + 4 ) chia hết cho n – 1

Môn Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên n để ( 3n + 4 ) chia hết cho n – 1

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên n để ( 3n + 4 ) chia hết cho n – 1”

 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có : 3n+4 = 3 ( n – 1 ) + 3 + 4 
                     = 3 ( n – 1 ) + 7 
  Vì ( n – 1 ) chia hết cho ( n -1 ) =>3 ( n – 1 ) chia hết cho ( n -1 )
  Để 3 ( n – 1 ) + 7 chia hết cho ( n – 1 ) thì 7 chia hết cho n – 1 
  Suy ra : n -1 thuộc Ư( 7 ) = { 1 ; 7 } 
  Nếu : n – 1 = 7 thì n = 7 + 1 = 8 ( thỏa mãn ĐK ) 
  Nếu : n – 1 = 1 thì n = 1 + 1 = 2 ( thỏa mãn ĐK ) 
  Vậy n = 8 hoặc n = 2 là giá trị cần tìm 

  Trả lời

Viết một bình luận