Môn Toán Lớp 6: tính theo cách hợp lý a,2^3- 5^3 :5^2+12 .2^2 b, 3^24: 3^21 +2^2. 2^3

Môn Toán Lớp 6: tính theo cách hợp lý
a,2^3- 5^3 :5^2+12 .2^2
b, 3^24: 3^21 +2^2. 2^3

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: tính theo cách hợp lý a,2^3- 5^3 :5^2+12 .2^2 b, 3^24: 3^21 +2^2. 2^3”

Viết một bình luận