Môn Toán Lớp 7: `21/5 + 3 : | x/4 -2/3| =6

Môn Toán Lớp 7: `21/5 + 3 : | x/4 -2/3| =6

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: `21/5 + 3 : | x/4 -2/3| =6”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
      21/5 + 3 ÷ | x/4 – 2/3 | = 6
      3 ÷ | x/4 – 2/3 |               = 6 – 21/5
      3 ÷ | x/4 – 2/3 |               = 9/5
              | x/4 – 2/3 |                = 3 ÷ 9/5 
              | x/4 – 2/3 |                = 5/3
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x/4 – 2/3 = 5/3\\x/4-2/3=-5/3\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x/4=5/3+2/3\\x/4=-5/3+2/3\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x/4=7/3\\x/4=-1\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=7/3×4\\x=-1×4\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=28/3\\x=-4\end{array} \right.\) 
  Vậy x = { 28/3 ; -4 }
  Chúc bạn học tốt^^
  $#Chiến$

  Trả lời
 2. 21/5 + 3 ÷ | x/4 -2/3 | = 6
  ⇒3 ÷ | x/4 -2/3 | = 6 – 21/5
  ⇒3 ÷ | x/4 -2/3 | = 9/5
  ⇒| x/4 -2/3 | = 3 ÷ 9/5
  ⇒| x/4 -2/3 | = 5/3
  ⇒x/4 -2/3 =5/3 hoặc x/4 -2/3 = -5/3
  ⇒x/4 = 5/3 + 2/3 hoặc x/4 = -5/3 + 2/3
  ⇒x/4 = 7/3 hoặc x/4 = -1
  ⇒3x = 28 hoặc x = -4
  ⇒x = 28/3 hoặc x = -4
  Xin hay nhất

  Trả lời

Viết một bình luận