Môn Toán Lớp 7: Bài 1 :Xét tập hợp :A={7,1 ; -2,(61) ; -0 ; 5,14 ; 4/7 ; 15 ; -64 } bằng cách liệt kê .Hãy viết tập hợp B gồm các số hữu tỉ , thuộc tập

Môn Toán Lớp 7: Bài 1 :Xét tập hợp :A={7,1 ; -2,(61) ; -0 ; 5,14 ; 4/7 ; 15 ; -64 } bằng cách liệt kê .Hãy viết tập hợp B gồm các số hữu tỉ , thuộc tập hợp A và tập hợp C gồm các số vô tỉ thuộc tập hợp A .
AI GIÚP MÌNH VỚI
mình cảm ơn

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Bài 1 :Xét tập hợp :A={7,1 ; -2,(61) ; -0 ; 5,14 ; 4/7 ; 15 ; -64 } bằng cách liệt kê .Hãy viết tập hợp B gồm các số hữu tỉ , thuộc tập”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $A=\{7,1 ; -2,(61) ; -0 ; 5,14 ; 4/7 ; 15 ; -64 \}$
  Tập hợp $B$ gồm các số hữu tỉ thuộc tập hợp $A$
  $B=\{7,1 ; -2,(61) ; -0 ; 5,14 ; 4/7 ; 15 ; -64\}$
  Tập hợp $C$ gồm các số vô tỉ thuộc tập hợp $A$
  $C=\varnothing.$

  Trả lời

Viết một bình luận