Môn Toán Lớp 7: bài1: a) 1/2x-0,75=1 1/3 b) 0,5.(x-1)^2-1/2=-3/8

Môn Toán Lớp 7: bài1:
a) 1/2x-0,75=1 1/3
b) 0,5.(x-1)^2-1/2=-3/8

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: bài1: a) 1/2x-0,75=1 1/3 b) 0,5.(x-1)^2-1/2=-3/8”

 1. a) 1/2x-0,75=1 1/3
  <=> 1/2x=25/12
  <=> 25/6
  b) 0,5.(x-1)^2-1/2=-3/8
  <=> 0,5.(x-1)^2=1/8
  <=> (x-1)^2 = 1/4
  <=>  \(\left[ \begin{array}{l}x-1=1/2 \\x-1 = -1/2\end{array} \right.\)
  <=>  \(\left[ \begin{array}{l}x=3/2 \\x = 1/2\end{array} \right.\)

  Trả lời
 2. 1/2x-0,75=1 1/3
  1/2x-3/4=4/3
  1/2x=4/3+3/4
  1/2x=16/12+9/12
  1/2x=25/12
  x=25/12:1/2
  x=25/12.2
  x=25/6
  Vậy  x=25/6
  0,5.(x-1)^2-1/2=-3/8
  1/2.(x-1)^2=-3/8+1/2
  1/2.(x-1)^2=-3/8+4/8
  1/2.(x-1)^2=1/8
  (x-1)^2=1/8:1/2
  (x-1)^2=1/8.2
  (x-1)^2=1/4
  (x-1)^2=(1/2)^2  hoặc  (-1/2)^2
  +)Nếu  (x-1)^2=(1/2)^2
  ⇒x-1=1/2
  x=1/2+1
  x=3/2
  +)Nếu  (x-1)^2=(-1/2)^2
  ⇒x-1=-1/2
  x=-1/2+1
  x=1/2
  Vậy  x∈{3/2;1/2}

  Trả lời

Viết một bình luận