Môn Toán Lớp 7: Câu 00000000000000000000000000000000000000000000000001: SO Sánh A = 1998 . 1998 và B = 1996 . 2000 Câu 2: Tìm n thuộc N 1+ 2 + 3 + 4 +

Môn Toán Lớp 7: Câu 00000000000000000000000000000000000000000000000001: SO Sánh
A = 1998 . 1998 và B = 1996 . 2000
Câu 2: Tìm n thuộc N
1+ 2 + 3 + 4 + ……. + n = 820

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Câu 00000000000000000000000000000000000000000000000001: SO Sánh A = 1998 . 1998 và B = 1996 . 2000 Câu 2: Tìm n thuộc N 1+ 2 + 3 + 4 +”

 1. @K
  Câu 1:
  A = 1998 . (1996 + 2)
  A = 1998 . 1996 + 1998 . 2
  Và:
  B = 1996 . (1998 + 2)
  B = 1996 . 1998 + 1996 . 2
  Vì 1998 . 1996 + 1998 . 2 > 1996 .  1998 + 1996 . 2
  Nên A > B
  Câu 2:
  1+ 2 + 3 + 4 + ……. + n = 820
  ( n + 1 )n                        = 820 . 2
  ( n + 1 )n                        = 1640
  ( n + 1 )n                        = 40 . 41
  => n = 40
   

  Trả lời

Viết một bình luận