Môn Toán Lớp 7: Cho 4 số: 2; 4; 8; 16 a) Tìm x sao cho x cùng 4 số trên lập thành 1 tỉ lệ thức. b) Có thể lập được bao nhiêu tỉ lệ thức?

Môn Toán Lớp 7: Cho 4 số: 2; 4; 8; 16
a) Tìm x sao cho x cùng 4 số trên lập thành 1 tỉ lệ thức.
b) Có thể lập được bao nhiêu tỉ lệ thức?

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho 4 số: 2; 4; 8; 16 a) Tìm x sao cho x cùng 4 số trên lập thành 1 tỉ lệ thức. b) Có thể lập được bao nhiêu tỉ lệ thức?”

Viết một bình luận