Môn Toán Lớp 7: Cho ΔABC nhọn có AB < AC. Vẽ tia đối của tia AB, trên đó lấy điểm D sao cho AD = AC. Vẽ tia đối của tia AC, trên đó lấy điểm E sao c

Môn Toán Lớp 7: Cho ΔABC nhọn có AB < AC. Vẽ tia đối của tia AB, trên đó lấy điểm D sao cho AD = AC. Vẽ tia đối của tia AC, trên đó lấy điểm E sao cho AE = AB. M và N lần lượt là trung điểm của CD và BE. Chứng minh:
a) ΔADM = ΔACM.
b) ΔAEN = ΔABN.

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho ΔABC nhọn có AB < AC. Vẽ tia đối của tia AB, trên đó lấy điểm D sao cho AD = AC. Vẽ tia đối của tia AC, trên đó lấy điểm E sao c”

Viết một bình luận