Môn Toán Lớp 7: Cho hình tâm giác ABC có A= 80 và B-C= 20 a) Tính số đo góc B, C của tam giác ABC b) Gọi AD là tia P/g của A . Tính số đo của góc ADB

Môn Toán Lớp 7: Cho hình tâm giác ABC có A= 80 và B-C= 20
a) Tính số đo góc B, C của tam giác ABC
b) Gọi AD là tia P/g của A . Tính số đo của góc ADB

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho hình tâm giác ABC có A= 80 và B-C= 20 a) Tính số đo góc B, C của tam giác ABC b) Gọi AD là tia P/g của A . Tính số đo của góc ADB”

 1. a) Ta có :
  \hat{B} – \hat{C} = 20^@
  => \hat{B} = 20^@ + \hat{C}
  Xét ΔABC có :
  \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^@ ( tổng 3 góc tam giác )
  Thay \hat{A} = 80^@; \hat{B} = 20^@ + \hat{C}, ta có :
  80^@ + ( 20^@ + \hat{C} ) + \hat{C} = 180^@
  80^@ + 20^@ + \hat{C} + \hat{C} = 180^@
  100^@ + 2 . \hat{C} = 180^@
  2 . \hat{C} = 180^@ – 100^@ = 80^@
  \hat{C}  = 80^@ : 2 = 40^@
  Thay \hat{C} = 40^@, ta có :
  \hat{B} = 40^@ + 20^@ = 60^@
  Vậy \hat{B} = 60^@; \hat{C} = 40^@
  b) Vì AD là tia phân giác của \hat{A}
  => \hat{BAD} = \hat{CAD} = 1/2 . \hat{A}
  Thay \hat{A} = 80^@, ta có :
  \hat{BAD} = \hat{CAD} = 1/2 . 80^@ = 40^@
  Xét Δ ABD có :
  \hat{ADB} + \hat{B} + \hat{BAD} = 180^@ ( tổng 3 góc tam giác )
  Thay \hat{BAD} = 40^@, \hat{DBA} = 60^@, ta có :
  \hat{ADB} + 60^@ + 40^@ = 180^@
  \hat{ADB} = 180^@ – 40^@ – 60^@ = 80^@
  Vậy \hat{ADB} = 80^@

  mon-toan-lop-7-cho-hinh-tam-giac-abc-co-a-80-va-b-c-20-a-tinh-so-do-goc-b-c-cua-tam-giac-abc-b-g

  Trả lời
 2. a,Xét tam giác ABC ta có:
  \hat(A)+\hat(B)+\hat(C)=180^@ (đl tổng 3 góc trong tam giác)
  =>\hat(B)+\hat(C)=100^@
  =>\hat(B)=(100^@ +20^@):2=60^@
  =>\hat(C)=60^@-20^@=40^@
  $\\$
  b,Ta có AD là tia phân giác của \hat(A)
  =>\hat(BAD)=\hat(CAD)=(\hat(BAC))/2=(80^@)/2=40^@
  Xét tam giác ABD ta có:
  \hat(B)+\hat(BAD)+\hatADB)=180^@ (đl tổng 3 góc trong tam giác)
  =>\hat(ADB)=180^@ – 60^@ -40^@
  =>\hat(ADB)=80^@

  Trả lời

Viết một bình luận