Môn Toán Lớp 7: Cho `M` có tọa độ là `(-18;-22)` là trung điểm của `A` có tọa độ là `(x;8)` và `B` có tọa độ là `(10;y)`Tính `x+y`

Môn Toán Lớp 7: Cho `M` có tọa độ là `(-18;-22)` là trung điểm của `A` có tọa độ là `(x;8)` và `B` có tọa độ là `(10;y)`Tính `x+y`

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho `M` có tọa độ là `(-18;-22)` là trung điểm của `A` có tọa độ là `(x;8)` và `B` có tọa độ là `(10;y)`Tính `x+y`”

 1. Ta có :
  M(-18;-22),A(x;8),B(10;y)
  => $\left \{ {{-18=\frac{x+10}{2}} \atop {-22=\frac{8+y}{2}}} \right.$ 
  => $\left \{ {{-36=x+10} \atop {-44=8+y}} \right.$ 
  => $\left \{ {{x=-46} \atop {y=-52}} \right.$ 
  -> Tổng x+y=-46+(-52)=-98
  Vậy x+y=-98                   
  $\color{pink}{try}$

  Trả lời

Viết một bình luận