Môn Toán Lớp 7: Cô Thủy gửi tiết kiệm 800 000 000 đồng vào một ngân hàng với kì hạn một năm hết kì hạn một năm cô Thủy nhận được cả vốn lẫn lãi là 862

Môn Toán Lớp 7: Cô Thủy gửi tiết kiệm 800 000 000 đồng vào một ngân hàng với kì hạn một năm hết kì hạn một năm cô Thủy nhận được cả vốn lẫn lãi là 862 000 000 đồng.Hỏi cô Thủy đã gửi ngân hàng với lãi xuất bao nhiêu một năm?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cô Thủy gửi tiết kiệm 800 000 000 đồng vào một ngân hàng với kì hạn một năm hết kì hạn một năm cô Thủy nhận được cả vốn lẫn lãi là 862”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cách tính tiền lãi không có kì hạn là: 
  Tính số tiền lãi = Số tiền gửi . lãi suất (% / năm) . số ngày thực gửi : 360.
  Số tiền lãi cô Thuỷ nhận được sau 90 ngày là:
  800 . 0,6% .  = 800 .  .  = 1,2 (triệu đồng)
  Sau 90 ngày, khi rút ra cô thuỷ nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là:
  800 + 1,2 = 801,2 (triệu đồng) = 801 200 000 (đồng).
  Vậy sau 90 ngày, khi rút ra cô Thuỷ nhận được số tiền   801 200 000 đồng cả vốn lẫn lãi.

  Trả lời

Viết một bình luận