Môn Toán Lớp 7: Cho các số thực a,b,c thoả mãn điều kiện 3|a+b-2c| =4|b+c-2a| = 5|c+a-2b|. Chứng minh rằng a=b=c.

Môn Toán Lớp 7:

Cho các số thực a,b,c thoả mãn điều kiện 3|a+b-2c| =4|b+c-2a| = 5|c+a-2b|. Chứng minh rằng a=b=c.

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho các số thực a,b,c thoả mãn điều kiện 3|a+b-2c| =4|b+c-2a| = 5|c+a-2b|. Chứng minh rằng a=b=c.”

Viết một bình luận