Môn Toán Lớp 7: Tìm giá trị của x biếta) x = 5b) x – 1 = 8c) 0,5 – 2x = 0,16d) ( x-3)^2 = 10

Môn Toán Lớp 7:

Tìm giá trị của x biết

a) x = 5

b) x – 1 = 8

c) 0,5 – 2x = 0,16

d) ( x-3)^2 = 10

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Tìm giá trị của x biếta) x = 5b) x – 1 = 8c) 0,5 – 2x = 0,16d) ( x-3)^2 = 10”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  \bb a) x=5
  $\\$
  \bb b)
  x-1=8
  x=8+1
  x=9
  $\\$
  \bb c)
  0,5-2x=0,16
  2x=0,5-0,16
  2x=0,34
  x=0,34:2
  x=0,17
  $\\$
  \bb d)
  (x-3)^2=10
  x-3=(+-\sqrt{10})^2
  **TH1:
  x-3=\sqrt{10}
  x=\sqrt{10}+3
  **TH2:
  x-3=-\sqrt{10}
  x=-\sqrt{10}+3

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) x = 5
  Vậy x = 5
  b) x – 1 = 8
  => x = 8 + 1
  => x = 9
  Vậy x = 9
  c) 0,5 – 2x = 0,16
  => 2x = 0,5 – 0,16
  => 2x = 0,34
  => x = 0,34 : 2
  => x = 0,17
  Vậy x = 0,17
  d) ( x – 3 )^2 = 10
  TH1 :
  ( x – 3 )^2 = (-\sqrt{10})^2
  => x – 3 = -\sqrt{10}
  => x = -\sqrt{10} + 3
  TH2 :
  (x – 3)^2 = (\sqrt{10})^2
  => x – 3 = \sqrt{10}
  => x = \sqrt{10} + 3
  Vậy x = +-\sqrt{10} + 3

  Trả lời

Viết một bình luận