Môn Toán Lớp 7: thực hiện phéo tính sau -5/17. 31/33 + -5/17. 2/33 + hỗn số 2 5/17

Môn Toán Lớp 7: thực hiện phéo tính sau
-5/17. 31/33 + -5/17. 2/33 + hỗn số 2 5/17

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: thực hiện phéo tính sau -5/17. 31/33 + -5/17. 2/33 + hỗn số 2 5/17”

  1. $\dfrac{-5}{17}.\dfrac{31}{33}+\dfrac{-5}{17}.\dfrac{2}{33}+2\dfrac{5}{17}\\
    =\dfrac{-5}{17}\left(\dfrac{31}{33}+\dfrac{2}{33}\right)+2+\dfrac{5}{17}\\ =\dfrac{-5}{17}.\dfrac{33}{33}+2+\dfrac{5}{17}\\ =\dfrac{-5}{17}.1+2+\dfrac{5}{17}\\ =\dfrac{-5}{17}+2+\dfrac{5}{17}\\ =2$

    Trả lời

Viết một bình luận