Môn Toán Lớp 7: tìm x biết 2x-|x+1|=1/2

Môn Toán Lớp 7: tìm x biết
2x-|x+1|=1/2

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: tìm x biết 2x-|x+1|=1/2”

 1. 2x-|x+1|=1/2
  => |x+1|=2x-1/2
  Điều kiện: 2x-1/2 \ge 0 => x \ge1/4
  Trường hợp 1:
  x+1=2x-1/2
  => x-2x=-1/2-1
  => -x=-3/2
  => x=3/2 (thỏa mãn)
  Trường hợp 2:
  x+1=-(2x-1/2)
  => x+1=-2x+1/2
  => x+2x=1/2-1
  => 3x=-1/2
  => x=-1/2:3
  => x=-1/6 (loại)
  Vậy x=3/2

  Trả lời
 2. 2x-|x+1|=1/2
  <=>|x+1|=2x-1/2
  (Đk: 2x-1/2 ge0 <=>x ge 1/4 )
  ** TH_1: 
  2x-(x+1)=1/2
  <=>2x-x-1=1/2
  <=>x=1/2+1
  <=>x=3/2 $(t/m)$
  **TH_2:
  2x-[-(x+1)]=1/2
  <=>2x+x+1=1/2
  <=>3x=1/2-1
  <=>3x=-1/2
  <=>x=-1/6 $(loại)$
  Vậy x=3/2.

  Trả lời

Viết một bình luận