Môn Toán Lớp 7: Tìm x biết `3^x-1 + 3^x +3^x+1 = 63`

Môn Toán Lớp 7: Tìm x biết `3^x-1 + 3^x +3^x+1 = 63`

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Tìm x biết `3^x-1 + 3^x +3^x+1 = 63`”

Viết một bình luận