Môn Toán Lớp 7: tìm GTNN của |x + 2023|+ |x-1|

Môn Toán Lớp 7: tìm GTNN của |x + 2023|+ |x-1|

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: tìm GTNN của |x + 2023|+ |x-1|”

 1. |x+2023|+|x-1|
  Áp dụng tính chất |a|+|b|ge|a+b| ta có
  |x+2023|+|x-1|=|x+2023|+|1-x|ge|x+2023+1-x|=|2024|=2024
  Dấu = xảy ra khi (x+2023)(1-x)ge0
      TH1 : {(x+2023ge0),(1-xge0):}
          ⇒{(xge-2023),(xle1):}
          ⇒1gexge-2023(t/m)
     TH2 : {(x+2023le0),(1-xle0):}
           ⇒{(xle-2023),(xge1):}(kot/m)
  Vậy GTNN của biểu thức là 2024 khi 1gexge-2023
   

  Trả lời
 2. Ta có : |x-1|=|1-x|
  Áp dụng bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối
  |x+2023|+|1-x|ge|x+2023+1-x|=|2024|=2024
  Dấu “=” xảy ra khi:
  (x+2023).(1-x)ge0
  <=>-2023lexle1
  Vậy GTNN của |x + 2023|+ |x-1| là 2024 khi -2023lexle1
   

  Trả lời

Viết một bình luận