Môn Toán Lớp 7: Tính tổng số học sinh lớp 7A và lớp 7B của một trường biết: Số học sinh lớp 7A bằng 4/5 số học sinh lớp 7B. Nếu chuyển 8 học sinh lớp 7

Môn Toán Lớp 7: Tính tổng số học sinh lớp 7A và lớp 7B của một trường biết: Số học sinh lớp 7A bằng 4/5 số học sinh lớp 7B. Nếu chuyển 8 học sinh lớp 7A học sinh lớp 7B thì số học sinh lớp 7A bằng 1/2 số học sinh lớp 7B

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Tính tổng số học sinh lớp 7A và lớp 7B của một trường biết: Số học sinh lớp 7A bằng 4/5 số học sinh lớp 7B. Nếu chuyển 8 học sinh lớp 7”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số học sinh của lớp 7A là:
        75:(7+8)*7=35(học sinh)
  Số học sinh của lớp 7B là:
        75:(7+8)*8=40(học sinh)
                     Đáp số: lớp 7A:35 h/s
                                  lớp 7B:40 h/s
   

  Trả lời

Viết một bình luận