Môn Toán Lớp 8: 1. Phân tích đa thức thành nhân tử a, 4 (2-x)² + xy – 2y b, 8x³ – 64 c, 4 (x² – y²) – 8 (x – ay) – 4 (a² – 1)

Môn Toán Lớp 8: 1. Phân tích đa thức thành nhân tử
a, 4 (2-x)² + xy – 2y
b, 8x³ – 64
c, 4 (x² – y²) – 8 (x – ay) – 4 (a² – 1)

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: 1. Phân tích đa thức thành nhân tử a, 4 (2-x)² + xy – 2y b, 8x³ – 64 c, 4 (x² – y²) – 8 (x – ay) – 4 (a² – 1)”

 1. a)4(2-x)²+xy-2y
  =4(2-x)²+(xy-2y)
  =4(x-2)²+y(x-2)
  =4(x-2-y)(x-2)
  b)8x³-64
  =(2x-4)(4x²+8x+16)
  =8(x-2)(x²+2x+4)
  c)4(x²-y²)-8(x-ay)-4(a²-1)
  =4(x²-y²)-4(2x-2ay)-4(a²-1)
  =4[(x²-y²)-(2x-2ay)-(a²-1)]
  =4(x²-y²-2x-2ay-a²-1)
  =4(x²-y²-a²-2ay-2x-1)

  Trả lời

Viết một bình luận