Môn Toán Lớp 8: 1. Phân tích đa thức thành nhân tử: d, x²y + xy² + xz + y²z + 2xyz e, x² + 7x + 12 f, x² – 5xy + 6y²

Môn Toán Lớp 8: 1. Phân tích đa thức thành nhân tử:
d, x²y + xy² + xz + y²z + 2xyz
e, x² + 7x + 12
f, x² – 5xy + 6y²

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: 1. Phân tích đa thức thành nhân tử: d, x²y + xy² + xz + y²z + 2xyz e, x² + 7x + 12 f, x² – 5xy + 6y²”

Viết một bình luận