Môn Toán Lớp 8: 1) Tìm x a) x ² -5x = 0 b) 2x . ( x – 3 ) – 3x + 9 = 0

Môn Toán Lớp 8: 1) Tìm x
a) x ² -5x = 0
b) 2x . ( x – 3 ) – 3x + 9 = 0

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: 1) Tìm x a) x ² -5x = 0 b) 2x . ( x – 3 ) – 3x + 9 = 0”

 1. a) x^2-5x=0
  ⇔x(x-5)=0
  ⇔x=0 hoặc x-5=0
  ⇔x=0 hoặc x=5
  Vậy x in {0;5}
  b) 2x.(x-3)-3x+9=0
  ⇔2x(x-3)-(3x-9)=0
  ⇔2x(x-3)-3(x-3)=0
  ⇔(2x-3)(x-3)=0
  ⇔2x-3=0 hoặc x-3=0
  ⇔2x=3 hoặc x=3
  ⇔x=3/2 hoặc x=3
  Vậy x in {3/2;3}
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) x^2 – 5x = 0
  ⇔ x(x – 5) = 0
  ⇔ x = 0 hoặc x – 5 = 0
  ⇔ x = 0 hoặc x = 5
  Vậy x ∈ {0 ; 5}
  b) 2x(x – 3) – 3x + 9 = 0
  ⇔ 2x(x – 3) – (3x – 9) = 0
  ⇔ 2x(x – 3) – 3(x – 3) = 0
  ⇔ (2x – 3)(x – 3) = 0
  ⇔ 2x – 3 = 0 hoặc x – 3 = 0
  ⇔ x = 3/2 hoặc x = 3
  Vậy x ∈ {3/2;3} 

  Trả lời

Viết một bình luận