Môn Toán Lớp 8: (25x^2-10x):(-5x):3(x-2)=4

Môn Toán Lớp 8: (25x^2-10x):(-5x):3(x-2)=4

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: (25x^2-10x):(-5x):3(x-2)=4”

 1. Giải đáp:$x =  – 4$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  \left( {25{x^2} – 10x} \right):\left( { – 5x} \right) + 3.\left( {x – 2} \right) = 4\\
   \Leftrightarrow 25{x^2}:\left( { – 5x} \right) – 10x:\left( { – 5x} \right) + 3x – 6 = 4\\
   \Leftrightarrow  – 5x + 2 + 3x – 6 = 4\\
   \Leftrightarrow  – 2x – 4 = 4\\
   \Leftrightarrow  – 2x = 8\\
   \Leftrightarrow x =  – 4\\
  Vậy\,x =  – 4
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận