Môn Toán Lớp 8: (3x+4)^2-49=0 Cảm ơn a

Môn Toán Lớp 8: (3x+4)^2-49=0
Cảm ơn a

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: (3x+4)^2-49=0 Cảm ơn a”

 1. (3x + 4)^2 – 49 = 0
  => (3x + 4)^2 = 49
  => (3x + 4)^2 = (+-7)^2
  => 3x + 4 = 7 hoặc 3x + 4 = – 7
  => 3x = 7 – 4 hoặc 3x = -7 – 4
  => 3x = 3 hoặc 3x = -11
  => x =1 hoặc x = (-11)/3
  Vậy x \in {1,(-11)/3}
  $#duong612009$

  Trả lời
 2. ( 3x + 4 )² – 49 = 0
  ⇔ ( 3x + 4 )² – 7² = 0
  ⇔ ( 3x +4 – 7 ) ( 3x + 4 + 7 ) = 0
  ⇔ ( 3x – 3 ) ( 3x + 11 ) = 0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}3x-3=0\\3x+11=0\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}3x=3\\3x=-11\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x= \frac{-11}{3} \end{array} \right.\) 
   

  Trả lời

Viết một bình luận