Môn Toán Lớp 8: (x^3y^6z^9-1):(xy^2z^3-1)

Môn Toán Lớp 8: (x^3y^6z^9-1):(xy^2z^3-1)

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: (x^3y^6z^9-1):(xy^2z^3-1)”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x^3y^6z^9-1) : ( xy^2z^3-1)
  = [ ( xy²z³ )³ – 1 ] : ( xy²z³ – 1 )
  = ( xy²z³ – 1 ) ( x²y^4z^6 + xy²z³ 1 ) : ( xy²z³ – 1 )  
  = x²y^4z^6 + x²y²z³ – 1

  Trả lời

Viết một bình luận