Môn Toán Lớp 8: x+4/x^2+1 tìm điều kiện x để phân thức xác định

Môn Toán Lớp 8: x+4/x^2+1 tìm điều kiện x để phân thức xác định

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: x+4/x^2+1 tìm điều kiện x để phân thức xác định”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x+4)/(x^2 +1)
  Ta thấy: x^2 >=0 với ∀x∈R
       => x^2 +1 >=1>0 với  ∀x∈R
  => Phân thức luôn xác định với ∀x∈R

  Trả lời

Viết một bình luận