Môn Toán Lớp 8: 4xy + 6x^2 4x^2 – 4x + 1 5x – 5y + x^2 – y^2 4x^2 – 6x^3 x^2 – 6x + 9 x^2 – 2xy + y^2 – 36

Môn Toán Lớp 8: 4xy + 6x^2
4x^2 – 4x + 1
5x – 5y + x^2 – y^2
4x^2 – 6x^3
x^2 – 6x + 9
x^2 – 2xy + y^2 – 36

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: 4xy + 6x^2 4x^2 – 4x + 1 5x – 5y + x^2 – y^2 4x^2 – 6x^3 x^2 – 6x + 9 x^2 – 2xy + y^2 – 36”

 1. Giải đáp:
  a, 2x(2y+3x)
  b, (2x-1)^2
  c, (x-y)(5+x+y)
  d, 2x^2(2-3x)
  e, (x-3)^2
  f, (x-y-6)(x-y+6)
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, đặt nhân tử chung là 2x
  b, hằng đẳng thức thứ 2
  c, =(5x-5y)+(x^2-y^2)
  = 5(x-y)+(x-y)(x+y) *x^2-y^2 là hdt*
  d, đặt 2x^2 là nhân tử chung
  e, hằng đẳng thức thứ 2
  f, =(x^2-2xy+y^2)- 36
  = (x-y)^2-6^2 *hdt thứ 3*
   

  Trả lời

Viết một bình luận