Môn Toán Lớp 8: 5 ( 2x – 3 ) + 6x ( x – 3 ) (x + 3 ) + ( 2 – x )^2 x^2y – 9xy^2 25 – 4x^2 4x^2 – 4x +1 – y^2

Môn Toán Lớp 8: 5 ( 2x – 3 ) + 6x
( x – 3 ) (x + 3 ) + ( 2 – x )^2
x^2y – 9xy^2
25 – 4x^2
4x^2 – 4x +1 – y^2

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: 5 ( 2x – 3 ) + 6x ( x – 3 ) (x + 3 ) + ( 2 – x )^2 x^2y – 9xy^2 25 – 4x^2 4x^2 – 4x +1 – y^2”

 1. Giải đáp:
   5.(2x-3)+6x
  =(5.2x-5.3)+6x
  =10x-15+6x
  =(10x+6x)-15
  =16x-15
  _______________
  (x-3).(x+3)+(2-x)^{2}
  =(x^{2}-3^{2})+(x-2)^{2} (ÁP DỤNG (a-b)^{2}=(b-a)^{2})
  =x^{2}-9+(x^{2}-2.x.2+2^{2})
  =x^{2}-9+x^{2}-4x+4
  =(x^{2}+x^{2})-4x+(4-9)
  =2x^{2}-4x-5
  _________________
  x^{2}y-9xy^{2}
  =xy.x-xy.9y
  =xy.(x-9y)
  ___________________
  25-4x^{2}
  =5^{2}-(2x)^{2}
  =(5-2x).(5+2x)
  ________________
  4x^{2}-4x+1-y^{2}
  =(4x^{2}-4x+1)-y^{2}
  =(2x-1)^{2}-y^{2}
  =(2x-1-y).(2x-1+y)
  #DYNA

  Trả lời

Viết một bình luận