Môn Toán Lớp 8: Ai giải nhanh và đúng nhất tôi sẽ cho ctrlhn và 5 sao! 1)Tìm giá trị nhỏ nhất của A=x²-2x+4y²-5y+2z²+3z+9 B=15+4x²+5y+6y+4x

Môn Toán Lớp 8: Ai giải nhanh và đúng nhất tôi sẽ cho ctrlhn và 5 sao!
1)Tìm giá trị nhỏ nhất của
A=x²-2x+4y²-5y+2z²+3z+9
B=15+4x²+5y+6y+4x

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Ai giải nhanh và đúng nhất tôi sẽ cho ctrlhn và 5 sao! 1)Tìm giá trị nhỏ nhất của A=x²-2x+4y²-5y+2z²+3z+9 B=15+4x²+5y+6y+4x”

Viết một bình luận