Môn Toán Lớp 8: Câu 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của A = x ² – 4x + 11

Môn Toán Lớp 8: Câu 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của A = x ² – 4x + 11

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Câu 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của A = x ² – 4x + 11”

 1. A=x^2-4x+11
     = x^2-4x+4+7
     = (x-2)^2+7
  Có: (x-2)^2 ≥0 ∀x, 7>0
  => (x-2)^2+7 ≥7
  => GTNN của A là 7
  Dấu đẳng thức xảy ra khi: x-2=0
                                     <=> x=2
  Vậy GTNN của A là 7 khi x=2
   

  Trả lời
 2. Ta có: A = x^2 – 4x + 11
  => A = x^2 – 2.x.2 + 2^2 + 7
  => A = (x – 2)^2 + 7
  Vì (x – 2)^2 \ge 0   AAx
  => (x – 2)^2 + 7 \ge 7
  => A \ge 7
  Dấu “=” xảy ra <=> (x – 2)^2 = 0
  <=> x – 2 = 0
  <=> x =2
  Vậy GTNN của A là 7 <=> x = 2
  $#duong612009$

  Trả lời

Viết một bình luận