Môn Toán Lớp 8: Cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác. Tìm GTNN của đa thức… `a/{b+c-a}+b/{a+c-b}+c/{a+b-c}`

Môn Toán Lớp 8: Cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác. Tìm GTNN của đa thức…
`a/{b+c-a}+b/{a+c-b}+c/{a+b-c}`

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác. Tìm GTNN của đa thức… `a/{b+c-a}+b/{a+c-b}+c/{a+b-c}`”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đặt:
  $\begin{cases} b + c – a = x\\a + c – b = y\\a + b – c = z \end{cases} (a,b,c,x,y,z>0)$
  $\Rightarrow \begin{cases} a = \dfrac{y + z}{2}\\b = \dfrac{x + z}{2}\\c = \dfrac{x + y}{2} \end{cases}$
  $\Rightarrow A = \dfrac{a}{b + c – a} + \dfrac{b}{a + c – b} + \dfrac{c}{a + b – c}$
  $= \dfrac{\dfrac{y+z}{2}}{x} + \dfrac{\dfrac{x+z}{2}}{y} + \dfrac{\dfrac{x+y}{2}}{z}$
  $ = \dfrac{y+z}{2x} + \dfrac{x+z}{2y} + \dfrac{x+y}{2z}$
  = 1/2 . (x/y + x/z + y/x + y/z + z/x + z/y)
  = 1/2 . [(x/y + y/x) + (x/z + z/x) + (y/z + z/y)]
  Áp dụng BĐT Cô-si cho 2 số dương, ta có:
  x/y + y/z >= 2. \sqrt{x/y . y/x} = 2
  Tương tự, ta có:
  x/z + z/x >= 2; y/z + z/y >= 2
  => A >= 1/2 . (2 + 2 + 2) = 3
  Dấu “=” xảy ra <=> x = y = z
  => a = b = c
  Vậy GTNN của đa thức là 3 tại a = b = c hay tam giác đó là tam giác đều

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì a,b,c là 3 cạnh của 1 tam giác
  =>{(b+c-a>0),(a+c-b>0),(a+b-c>0):}
  Đặt A=a/(b+c-a)+b/(a+c-b)+c/(a+b-c)
  A=a^2/(ab+ac-a^2)+b^2/(ab+bc-b^2)+c^2/(ac+bc-c^2)
  Áp dụng BĐT bunhia dạng phân thức:
  a^2/(ab+ac-a^2)+b^2/(ab+bc-b^2)+c^2/(ac+bc-c^2)>=(a+b+c)^2/(2(ab+bc+ca)-(a^2+b^2+c^2))
  Ta có:(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2>=0
  <=>2a^2+2b^2+2c^2>=2ab+2bc+2ca
  <=>a^2+b^2+c^2>=ab+bc+ca
  <=>{((a+b+c)^2>=3(ab+bc+ca)),(2(ab+bc+ca)-(a^2+b^2+c^2)<=ab+bc+ca):}
  <=>(a+b+c)^2/(2(ab+bc+ca)-(a^2+b^2+c^2))>=(3(ab+bc+ca))/(ab+bc+ca)=3
  <=>A>=3
  Dấu “=” xảy ra khi a=b=c>0

  Trả lời

Viết một bình luận