Môn Toán Lớp 8: Cho biểu thức A=x^2-4x+4/5x-10 a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của biểu thức A được xác định ? b) Rút gọn biểu thức A c) Tìm giá

Môn Toán Lớp 8: Cho biểu thức A=x^2-4x+4/5x-10
a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của biểu thức A được xác định ?
b) Rút gọn biểu thức A
c) Tìm giá trị của biểu thức A tai x = -2018

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho biểu thức A=x^2-4x+4/5x-10 a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của biểu thức A được xác định ? b) Rút gọn biểu thức A c) Tìm giá”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết
  a) Giá trị biểu thức A xác định khi :
      5x – 10 $\neq$ 0
  ⇔ 5x $\neq$ 10
  ⇔ x $\neq$ 2
  Vậy x = 2 thì gtrị bt A đc xác định
  b) A = $\frac{x² – 4x + 4}{5x – 10}$
      A = $\frac{x² – 2×2 + 2²}{5(x – 2)}$
      A = $\frac{(x – 2²}{5(x – 2)}$
      A = $\frac{x – 2}{5}$  
  Vậy A = $\frac{x – 2}{5}$ 
  c) Thay x=-2018 vào bt A có:
     A = $\frac{-2018 – 2}{5}$
     A = $\frac{-2020}{5}$
     A = -404
  Vậy A = -404 khi x=-2018 
   

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bạn tham khảo ! 
  a) Để A được xác định thì:
  5x-10 \ne 0
  => 5x \ne 10
  => x \ne 2
  Vậy x \ne 2 thì A xác định
  b) A = (x^2 -4x+4)/(5x-10)
  = (x^2 – 2.x.2 + 2^2)/(5.x-5.2)
  = ((x-2)^2)/(5(x-2))
  = (x-2)/5
  c) Thay x=-2018, ta được:
  A = (-2018-2)/5 = (-2020)/5 = -404
  Vậy A=-404 <=> x=-2018

  Trả lời

Viết một bình luận