Môn Toán Lớp 8: cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB và góc A = 60 độ . gọi E , F theo thứ tự là trung điểm của BC và AD tính số đo của góc AED (k sử dụ

Môn Toán Lớp 8: cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB và góc A = 60 độ . gọi E , F theo thứ tự là trung điểm của BC và AD tính số đo của góc AED (k sử dụng tính chất hình thoi)

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB và góc A = 60 độ . gọi E , F theo thứ tự là trung điểm của BC và AD tính số đo của góc AED (k sử dụ”

Viết một bình luận