Môn Toán Lớp 8: Cho số tự nhiên `a` chia `8` dư `3`. Hỏi `a^2` chia `8` dư bao nhiêu `?`

Môn Toán Lớp 8: Cho số tự nhiên `a` chia `8` dư `3`. Hỏi `a^2` chia `8` dư bao nhiêu `?`

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho số tự nhiên `a` chia `8` dư `3`. Hỏi `a^2` chia `8` dư bao nhiêu `?`”

 1. Đặt a = 8k + 3 ( k  ∈ N )
  a²= ( 8k + 3 )² = 64k² + 2 . 8k . 3 + 9 = 64k² + 48k + 9 = 64k² + 48k + 8 + 1
  có 64k² chia hết cho 8 ,  48k  chia hết cho 8 ,  8 chia hết cho 8 , 1< 8 nên 1 không chia hết cho 8
  => a² chia 8 dư 1 ( a là số tự nhiên chia 8 dư 3 ) 
   

  Trả lời

Viết một bình luận