Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có BC = a, các đường trung tuyến BD, CE, lấy các điểm M, N trên các cạnh BC sao cho BM=MN=NC, GỌi I là giao điểm của A

Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có BC = a, các đường trung tuyến BD, CE, lấy các điểm M, N trên các cạnh BC sao cho BM=MN=NC, GỌi I là giao điểm của AM và BD, K là giao điểm của AN và CE, Tính IK
ai nhanh nhất cho ctlhn

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có BC = a, các đường trung tuyến BD, CE, lấy các điểm M, N trên các cạnh BC sao cho BM=MN=NC, GỌi I là giao điểm của A”

  1. Dễ chứng minh I là trung điểm BD, K là trung điểm CE.
    Ta có tính chất: Trong hình thang, đoạn thẳng nối trung điểm hai đường chéo song song với hai đáy và có độ dài bằng nửa hiệu độ dài hai đáy. (chưa nghĩ ra cách chứng minh)
    Do đó xét hình thang BEDC có I và K là trung điểm hai đường chéo nên
    \(IK=\dfrac{BC-ED}{2}=\dfrac{BC-\dfrac{1}{2}BC}{2}=\dfrac{\dfrac{1}{2}BC}{2}=\dfrac{1}{4}BC=\dfrac{a}{4}\)

    Trả lời

Viết một bình luận