Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H lên AB và AC. Gọi I, K là trung điểm củ

Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H lên AB và AC. Gọi I, K là trung điểm của HB và HC. Chứng minh:
a/ AH = DE
b/ IK = DI + EK
c/ DI // EK
Giúp e với ạ ;-;

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H lên AB và AC. Gọi I, K là trung điểm củ”

 1. a, Tứ giác $ADHE$ có $∠A$=$∠ADH$=$∠DHE$=90°
  ⇒$ADHE$ là hình chữ nhật
  ⇒$AH$=$DE$
  b, Tam giác $BHD$ vuông tại $D$ có $DI$ là đường trung truyến 
  ⇒$DI$=$IH$(Đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng một nữa cạnh huyền)
  Tương tự với $ΔHEC$ vuông tại $E$ ta có $HK$=$KE$=$KC$
  Ta có $IH+HK=IK$
  ⇒$DI+EK=IK$
  c, Gọi O là giao của DE và HA
  Vì ΔIHD cân tại I
  ⇒∠IDH=∠IHD
  Mà DHEA là hình chữ nhật
  ⇒DO=OH=OE=OA
  ⇒Tam giác DHO cân tại O
  ⇒∠OHD=∠ODI
  Ta có: ∠IHD+∠DHO=90°
  ⇒∠IDH+∠HDO=90°
  ⇒ID⊥DE
  Tương tự ta có 
  DE⊥EK
  ⇒DI//EK(⊥DE)

  mon-toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-duong-cao-ah-goi-d-va-e-lan-luot-la-hinh-chieu-vu

  Trả lời

Viết một bình luận