Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A,có đường trung tuyến AM.Gọi D là trung điểm của AB,E là điểm đối xứng với M qua D a) C/M tứ giác AEMB là h

Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A,có đường trung tuyến AM.Gọi D là trung điểm của AB,E là điểm đối xứng với M qua D
a) C/M tứ giác AEMB là hình thoi
b) Gọi l là trung điểm của AM.Chứng minh E,I,C thẳng hàng

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A,có đường trung tuyến AM.Gọi D là trung điểm của AB,E là điểm đối xứng với M qua D a) C/M tứ giác AEMB là h”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)Xét tứ giác AEMB ta có:
  D là trung điểm của AB(gt)
  D là trung điểm của EM(Vì  E đối xứng với M qua D)
  =)Tứ giác AEBM là hình bình hành(tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường)(1)
  Xét tam giác ABC ta có:
  D là trung điểm của AB(gt)
  M là trung điểm của BC (vì AM là đường trung tuyến ứng với cạnh BC)
  =)DM là đường bình của tam giác ABC
  =)DM//AC (ĐL đường trung bình trong tam giác)
  Mà ta có AB⊥AC (Vì ΔABC vuông tại A)|
  =)DM⊥AB (2)
  =)Từ (1) và (2)=)Tứ giác AEMB là hình thoi (vì hình bình hành có hai đường chéo vuông góc)
  b)Ta có:AE//BM(tứ giác AEBM là hình bình hành)
  Mà M thuộc BC nên:=)AE//CM(3)
  Ta có:AE=BM(tứ giác AEBM là hình bình hành)
  =)Mà CM=BM(vì AM là đường trung tuyến của tam giác ABC)
  =)AE=CM(4)
  Từ (3) và (4)=)Tứ giác EMCA là hình bình hành (tứ giác có 2 cạnh đối vừa // vừa = nhau)
  Ta có:Trong hình bình hành EMCA hai đường chéo AM và CE cắt nhau tại trung điểm I của mỗi đường 
  Mà I là trung điểm của AM (gt) nên:
  =)I là trung điểm của CE
  =)I,C,E thẳng hàng

  mon-toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-duong-trung-tuyen-am-goi-d-la-trung-diem-cua-ab-e

  Trả lời

Viết một bình luận