Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm H di chuyển trên BC. Gọi E, F lần lượt là điểm đối xứng của H qua AB, AC. Chứng minh rằng: a) Ba điể

Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm H di chuyển trên BC. Gọi E, F lần lượt là điểm đối xứng của H qua AB, AC. Chứng minh rằng:
a) Ba điểm A,F,E thẳng hàng.
b) BEFC là hình thang vuông.
c) BE+CF=BC

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm H di chuyển trên BC. Gọi E, F lần lượt là điểm đối xứng của H qua AB, AC. Chứng minh rằng: a) Ba điể”

 1. $H$ phải là hình chiếu của $A$ lên $BC$
  a)
  $E$ đối xứng $H$ qua $AB\Rightarrow \widehat{EAB}=\widehat{HAB}$
  $F$ đối xứng $H$ qua $AC\Rightarrow \widehat{FAC}=\widehat{HAC}$
  $\Rightarrow \widehat{EAB}+\widehat{FAC}=\widehat{HAB}+\widehat{HAC}$
  $\Rightarrow \widehat{EAB}+\widehat{FAC}=\widehat{BAC}=90{}^\circ $
  $\Rightarrow \widehat{EAB}+\widehat{FAC}+\widehat{BAC}=180{}^\circ $
  $\Rightarrow \widehat{EAF}=180{}^\circ $
  $\Rightarrow A,F,E$ thẳng hàng
  b)
  $E$ đối xứng $H$ qua $AB\Rightarrow \widehat{AEB}=\widehat{AHB}=90{}^\circ $
  $F$ đối xứng $H$ qua $AC\Rightarrow \widehat{AFC}=\widehat{AHC}=90{}^\circ $
  $\Rightarrow BE\bot EF$ và $CF\bot EF$
  $\Rightarrow BE//CF\Rightarrow BEFC$ là hình thang vuông
  c)
  Ta có $BE=BH$ và $CF=CH$
  Nên $BE+CF=BH+CH$
  $\Rightarrow BE+CF=BC$
  $BC$ thì không bằng $EF$
  Do đó $BE+CF\ne EF$

  mon-toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-diem-h-di-chuyen-tren-bc-goi-e-f-lan-luot-la-diem-do

  Trả lời

Viết một bình luận