Môn Toán Lớp 8: Cho `x+y=4`. Tính giá trị của biểu thức `A = -(x^3 + y^3) + 6.(x^2 + y^2)`

Môn Toán Lớp 8: Cho `x+y=4`. Tính giá trị của biểu thức
`A = -(x^3 + y^3) + 6.(x^2 + y^2)`

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho `x+y=4`. Tính giá trị của biểu thức `A = -(x^3 + y^3) + 6.(x^2 + y^2)`”

Viết một bình luận