Môn Toán Lớp 8: Cho `x,y in RR`thoả mãn `(x+2y)(x^2 – 2xy + 4y^2)=0` và `(x-2y)(x^2 +2xy+y^2) =16` Tính giá trị của tổng `4x+3y`

Môn Toán Lớp 8: Cho `x,y in RR`thoả mãn
`(x+2y)(x^2 – 2xy + 4y^2)=0` và `(x-2y)(x^2 +2xy+y^2) =16`
Tính giá trị của tổng `4x+3y`

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho `x,y in RR`thoả mãn `(x+2y)(x^2 – 2xy + 4y^2)=0` và `(x-2y)(x^2 +2xy+y^2) =16` Tính giá trị của tổng `4x+3y`”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x+2y)(x^2 – 2xy + 4y^2)=0
  => x^3 + (2y)^3 =0
  => x^3 + 8y^3=0 (1)
  (x-2y)(x^2 + 2xy + 4y^2)=16
  => x^3 -(2y)^3 =16
  => x^3 – 8y^3 =16 (2)
  Cộng hai vế (1) và (2), ta được : {(x^3 + 8y^3 =0),(x^3-8y^3=0):} <=> 2x^3 = 16 <=> x=2
  Thay x=2 vào (2)
  2^3 – 8.y^3 =16
  => y^3 = -1
  => y=-1
  Vậy x=2 ; y=-1
  Tại x=2 và y=-1
  4.2 + 3.(-1) = 8 -3 =5
  Vậy 4x+3y=5

  Trả lời

Viết một bình luận