Môn Toán Lớp 8: giá trị của x thỏa mãn x^2+2x+1=0 là

Môn Toán Lớp 8: giá trị của x thỏa mãn x^2+2x+1=0 là

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: giá trị của x thỏa mãn x^2+2x+1=0 là”

Viết một bình luận